فدراسیون فوتبال باشگاه‌های بدهکار را تهدید کرد

فدراسیون فوتبال باشگاه‌های بدهکار را تهدید کرد
دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از برگزاری نشست کارگروه بررسی وضعیت باشگاه های بدهکار با حضور ارکان قضایی فدراسیون، نامه ای را به سرپرست سازمان لیگ ارسال کرد.

فدراسیون فوتبال باشگاه‌های بدهکار را تهدید کرد

دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از برگزاری نشست کارگروه بررسی وضعیت باشگاه های بدهکار با حضور ارکان قضایی فدراسیون، نامه ای را به سرپرست سازمان لیگ ارسال کرد.
فدراسیون فوتبال باشگاه‌های بدهکار را تهدید کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author