فابرگاس: کونته سرمربی بزرگی است

فابرگاس: کونته سرمربی بزرگی است
سسک فابرگاس، ستاره 29 ساله و اسپانیایی چلسی به تمجید از آنتونیو کونته پرداخت و او را فردی با فلسفه خاص خودش خطاب کرد.

فابرگاس: کونته سرمربی بزرگی است

سسک فابرگاس، ستاره 29 ساله و اسپانیایی چلسی به تمجید از آنتونیو کونته پرداخت و او را فردی با فلسفه خاص خودش خطاب کرد.
فابرگاس: کونته سرمربی بزرگی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author