غیبت BBC در تمرینات رئال

غیبت BBC در تمرینات رئال
سه ضلع مثلث هجومی رئال مادرید در تمرینات روز جمعه تیمشان غایب بودند اما مودریچ به تمرینات بازگشت.

غیبت BBC در تمرینات رئال

سه ضلع مثلث هجومی رئال مادرید در تمرینات روز جمعه تیمشان غایب بودند اما مودریچ به تمرینات بازگشت.
غیبت BBC در تمرینات رئال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author