علی کریمی:دروغ است ،جانشین آقا کریم نمی شوم/تا برنکو هست به پرسپولیس نمی آیم!

علی کریمی:دروغ است ،جانشین آقا کریم نمی شوم/تا برنکو هست به پرسپولیس نمی آیم!
علی کریمی شایعه حضورش به جای کریم باقری در پرسپولیس را تکذیب کرد.

علی کریمی:دروغ است ،جانشین آقا کریم نمی شوم/تا برنکو هست به پرسپولیس نمی آیم!

علی کریمی شایعه حضورش به جای کریم باقری در پرسپولیس را تکذیب کرد.
علی کریمی:دروغ است ،جانشین آقا کریم نمی شوم/تا برنکو هست به پرسپولیس نمی آیم!

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , ,

About the author