علی دایی:بازی سختی با تیم خطیبی داریم

علی دایی:بازی سختی با تیم خطیبی داریم
دایی می‌گوید هدف نفت در بازی با ماشین سازی فقط پیروزی است.

علی دایی:بازی سختی با تیم خطیبی داریم

دایی می‌گوید هدف نفت در بازی با ماشین سازی فقط پیروزی است.
علی دایی:بازی سختی با تیم خطیبی داریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author