علی دایی:بازی‌های تیم ملی سخت است،دعا کنیم بچه‌ها موفق شوند

علی دایی:بازی‌های تیم ملی سخت است،دعا کنیم بچه‌ها موفق شوند
دایی می‌گوید هدف نفت در بازی با ماشین سازی فقط پیروزی است.

علی دایی:بازی‌های تیم ملی سخت است،دعا کنیم بچه‌ها موفق شوند

دایی می‌گوید هدف نفت در بازی با ماشین سازی فقط پیروزی است.
علی دایی:بازی‌های تیم ملی سخت است،دعا کنیم بچه‌ها موفق شوند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author