علت تساوی در دربی مشخص شد!/ گزارش کامل برنامه نود

علت تساوی در دربی مشخص شد!/ گزارش کامل برنامه نود
همانند هفته گذشته در سری دوشنبه شب این هفته برنامه نیز بیشتر بخش‌ها و آیتم‌ها به دربی پایتخت اختصاص یافت و دلیل مساوی شدن این مسابقه مشخص شد!

علت تساوی در دربی مشخص شد!/ گزارش کامل برنامه نود

همانند هفته گذشته در سری دوشنبه شب این هفته برنامه نیز بیشتر بخش‌ها و آیتم‌ها به دربی پایتخت اختصاص یافت و دلیل مساوی شدن این مسابقه مشخص شد!
علت تساوی در دربی مشخص شد!/ گزارش کامل برنامه نود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author