عضو جدید تمرین تیم ملی (عکس)

عضو جدید تمرین تیم ملی (عکس)
در تمرین امروز تیم ملی و برای اولین بار از هلی شات استفاده شد.

عضو جدید تمرین تیم ملی (عکس)

در تمرین امروز تیم ملی و برای اولین بار از هلی شات استفاده شد.
عضو جدید تمرین تیم ملی (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author