عباسپور: گاهی کسب مدال قسمت نیست

عباسپور: گاهی کسب مدال قسمت نیست
کماندار کامپوند کشورمان گفت: می خواستم به فینال پارالمپیک برسم اما نتوانستم روی یک تیر تمرکز کنم.

عباسپور: گاهی کسب مدال قسمت نیست

کماندار کامپوند کشورمان گفت: می خواستم به فینال پارالمپیک برسم اما نتوانستم روی یک تیر تمرکز کنم.
عباسپور: گاهی کسب مدال قسمت نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author