عامل:/ بدون بنا کشتی فرنگی تمام نمی شود

عامل:/ بدون بنا کشتی فرنگی تمام نمی شود
هادی عامل گزارشگر و کارشناس کشتی بعد از انتخاب علی اشکانی از او حمایت کرد و معتقد است جا به جایی در این رشته لازم بود.

عامل:/ بدون بنا کشتی فرنگی تمام نمی شود

هادی عامل گزارشگر و کارشناس کشتی بعد از انتخاب علی اشکانی از او حمایت کرد و معتقد است جا به جایی در این رشته لازم بود.
عامل:/ بدون بنا کشتی فرنگی تمام نمی شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author