ظریف از کوبا به نیکاراگوا رفت

ظریف از کوبا به نیکاراگوا رفت
ظریف از کوبا به نیکاراگوا رفت. وزیر امور خارجه در سفر به کوبا با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
۰۷:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


ظریف از کوبا به نیکاراگوا رفت

ظریف از کوبا به نیکاراگوا رفت. وزیر امور خارجه در سفر به کوبا با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
۰۷:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


ظریف از کوبا به نیکاراگوا رفت

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author