طلسم 90 گریبان آقای گل لیگ را هم گرفت!

طلسم 90 گریبان آقای گل لیگ را هم گرفت!
مهدی طارمی شب گذشته مهمان برنامه 90 بود و با عادل فردوسی پور صحبت کرد.

طلسم 90 گریبان آقای گل لیگ را هم گرفت!

مهدی طارمی شب گذشته مهمان برنامه 90 بود و با عادل فردوسی پور صحبت کرد.
طلسم 90 گریبان آقای گل لیگ را هم گرفت!

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author