طلای وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به آمریکا رسید

طلای وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به آمریکا رسید
نماینده وزن 97 کیلوی کشتی آزاد آمریکا با پیروزی مقابل حریف آذربایجانی به مدال طلا دست یافت.

طلای وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به آمریکا رسید

نماینده وزن 97 کیلوی کشتی آزاد آمریکا با پیروزی مقابل حریف آذربایجانی به مدال طلا دست یافت.
طلای وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به آمریکا رسید

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author