صعود شمشیربازان ایران به جمع 32 نفر پایانی

صعود شمشیربازان ایران به جمع 32 نفر پایانی
مسابقات جام جهانی شمشیربازی سنگال با صعود 3 نماینده کشورمان به جدول 32 نفر پیگیری شد.

صعود شمشیربازان ایران به جمع 32 نفر پایانی

مسابقات جام جهانی شمشیربازی سنگال با صعود 3 نماینده کشورمان به جدول 32 نفر پیگیری شد.
صعود شمشیربازان ایران به جمع 32 نفر پایانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author