صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی

صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی
ایسنا نوشت: دیوان عدالت اداری، وزارت ورزش و جوانان را ملزم کرده است که ضمن ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی مجددا انتخابات 26 آبان 93 این فدراسیون را تجدید کند. طبق قوانین دیوان عدالت،‌ عدم اجرای این رای تبعات حقوقی برای وزارت ورزش به همراه خواهد داشت.

صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی

ایسنا نوشت: دیوان عدالت اداری، وزارت ورزش و جوانان را ملزم کرده است که ضمن ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی مجددا انتخابات 26 آبان 93 این فدراسیون را تجدید کند. طبق قوانین دیوان عدالت،‌ عدم اجرای این رای تبعات حقوقی برای وزارت ورزش به همراه خواهد داشت.
صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author