صدها انگلیسی: ملیت ما را تغییر دهید!

صدها انگلیسی: ملیت ما را تغییر دهید!
مقامات بلژیک اعلام کردند، بعد از رای مثبت مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، بلژیک صدها تقاضانامه از اتباع انگلیسی برای کسب ملیت بلژیکی دریافت کرده است.
۲۳:۵۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


صدها انگلیسی: ملیت ما را تغییر دهید!

مقامات بلژیک اعلام کردند، بعد از رای مثبت مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، بلژیک صدها تقاضانامه از اتباع انگلیسی برای کسب ملیت بلژیکی دریافت کرده است.
۲۳:۵۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


صدها انگلیسی: ملیت ما را تغییر دهید!
سون وی پی ان

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author