صحبت های علی پروین درباره عکس خودش و مامان نصرت

صحبت های علی پروین درباره عکس خودش و مامان نصرت
علی پروین می گوید مامان نصرت برای او هنوز زنده است.

صحبت های علی پروین درباره عکس خودش و مامان نصرت

علی پروین می گوید مامان نصرت برای او هنوز زنده است.
صحبت های علی پروین درباره عکس خودش و مامان نصرت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author