صحبت‌های خواندنی علی پروین؛ از اختلاف دایی و کریمی تا فوتبالی که علی‌اصغری بود حالا شده تاکتیک!

صحبت‌های خواندنی علی پروین؛ از اختلاف دایی و کریمی تا فوتبالی که علی‌اصغری بود حالا شده تاکتیک!
روزنامه خبرورزشی نوشت: پروین طبق یک عادت قدیمی هر از گاهی از فعل «ننویس» استفاده می‌کرد به طوری که تعداد «ننویس»های این مصاحبه بیشتر از «حالا بنویس»ها(!) شد.

صحبت‌های خواندنی علی پروین؛ از اختلاف دایی و کریمی تا فوتبالی که علی‌اصغری بود حالا شده تاکتیک!

روزنامه خبرورزشی نوشت: پروین طبق یک عادت قدیمی هر از گاهی از فعل «ننویس» استفاده می‌کرد به طوری که تعداد «ننویس»های این مصاحبه بیشتر از «حالا بنویس»ها(!) شد.
صحبت‌های خواندنی علی پروین؛ از اختلاف دایی و کریمی تا فوتبالی که علی‌اصغری بود حالا شده تاکتیک!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author