شکست غیرمنتظره دورتموند در خانه فرانکفورت

شکست غیرمنتظره دورتموند در خانه فرانکفورت
دورتموند در حالیکه نیمه اول نمایش بهتری از حریف داشت، در نهایت در مقابل اینتراخت فرانکفورت در خانه این تیم شکست خورد.

شکست غیرمنتظره دورتموند در خانه فرانکفورت

دورتموند در حالیکه نیمه اول نمایش بهتری از حریف داشت، در نهایت در مقابل اینتراخت فرانکفورت در خانه این تیم شکست خورد.
شکست غیرمنتظره دورتموند در خانه فرانکفورت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author