شوک به کشتی فرنگی در آستانه المپیک/ سوریان مصدوم شد

شوک به کشتی فرنگی در آستانه المپیک/ سوریان مصدوم شد
سوریان از ناحیه رباط پشت گردن آسیب دید.

شوک به کشتی فرنگی در آستانه المپیک/ سوریان مصدوم شد

سوریان از ناحیه رباط پشت گردن آسیب دید.
شوک به کشتی فرنگی در آستانه المپیک/ سوریان مصدوم شد

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author