شهرهایی که بیشترین مصرف مشروبات الکلی را دارند!

شهرهایی که بیشترین مصرف مشروبات الکلی را دارند!
مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی گفت: متاسفانه در حال حاضر مصرف مشروبات الکلی همزمان با داروهای مخدر اعم از ترامادول را در کشور شاهد هستیم که خطرات زیادی را به دنبال داشته و باعث مرگ فرد می‌شود.
۲۱:۳۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


شهرهایی که بیشترین مصرف مشروبات الکلی را دارند!

مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی گفت: متاسفانه در حال حاضر مصرف مشروبات الکلی همزمان با داروهای مخدر اعم از ترامادول را در کشور شاهد هستیم که خطرات زیادی را به دنبال داشته و باعث مرگ فرد می‌شود.
۲۱:۳۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


شهرهایی که بیشترین مصرف مشروبات الکلی را دارند!

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author