شمارش معکوس آغاز خسوف نیم سایه امشب

شمارش معکوس آغاز خسوف نیم سایه امشب
خسوف نیم سایه امشب ساعت ۲۱:۲۴ دقیقه رخ می دهد و این اتفاق تا سال ۲۰۲۴ تکرار نخواهد شد.
۲۱:۰۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


شمارش معکوس آغاز خسوف نیم سایه امشب

خسوف نیم سایه امشب ساعت ۲۱:۲۴ دقیقه رخ می دهد و این اتفاق تا سال ۲۰۲۴ تکرار نخواهد شد.
۲۱:۰۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


شمارش معکوس آغاز خسوف نیم سایه امشب

label, , , , , , , , , , , ,

About the author