شروع طوفانی توپچی ها/ گزارش زنده: آرسنال 3–0 چلسی

شروع طوفانی توپچی ها/ گزارش زنده: آرسنال 3–0 چلسی
روی پاس رو به عقب اشتباه از گری کیهیل، الکسیس توانست در دقیقه 11 توپچی ها را پیش بیندازد  و تنها سه دقیقه بعد، والکات برتری تیمش را دو برابر کرد.

شروع طوفانی توپچی ها/ گزارش زنده: آرسنال 3–0 چلسی

روی پاس رو به عقب اشتباه از گری کیهیل، الکسیس توانست در دقیقه 11 توپچی ها را پیش بیندازد  و تنها سه دقیقه بعد، والکات برتری تیمش را دو برابر کرد.
شروع طوفانی توپچی ها/ گزارش زنده: آرسنال 3–0 چلسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author