شرمساری بان کی مون از اقدامات صلح بانان سازمان ملل

شرمساری بان کی مون از اقدامات صلح بانان سازمان ملل
بر ملا شدن گزارش های مربوط به ۱۰۸ مورد جدید از تجاوزهای جنسی صلح بانان سازمان ملل در آفریقای جنوبی، بانکی مون را به واکنش واداشت.
۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


شرمساری بان کی مون از اقدامات صلح بانان سازمان ملل

بر ملا شدن گزارش های مربوط به ۱۰۸ مورد جدید از تجاوزهای جنسی صلح بانان سازمان ملل در آفریقای جنوبی، بانکی مون را به واکنش واداشت.
۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


شرمساری بان کی مون از اقدامات صلح بانان سازمان ملل

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author