شجاعی: حال پورحیدری روبه بهبود است

شجاعی: حال پورحیدری روبه بهبود است
عضو هیئت مدیره استقلال بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان به بهودی نسبی رسیده است و احتمالا به زودی از بیمارستان مرخص می شود.

شجاعی: حال پورحیدری روبه بهبود است

عضو هیئت مدیره استقلال بعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان به بهودی نسبی رسیده است و احتمالا به زودی از بیمارستان مرخص می شود.
شجاعی: حال پورحیدری روبه بهبود است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author