شاغلام «رابین هود» فجرسپاسی می‌شود؟

شاغلام «رابین هود» فجرسپاسی می‌شود؟
مربیگری غلامحسین پیروانی را می‌توان به سه دوره متفاوت تقسیم کرد؛ این سه دوره را “آغاز”،”اوج” و “افول” نام‌گذاری می‌کنم.

شاغلام «رابین هود» فجرسپاسی می‌شود؟

مربیگری غلامحسین پیروانی را می‌توان به سه دوره متفاوت تقسیم کرد؛ این سه دوره را “آغاز”،”اوج” و “افول” نام‌گذاری می‌کنم.
شاغلام «رابین هود» فجرسپاسی می‌شود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author