سی ان بی سی: انفجار منهتن ترس و اضطراب را به نیویورک برگردانده است

سی ان بی سی: انفجار منهتن ترس و اضطراب را به نیویورک برگردانده است
ترس و اضطراب در پی انفجار در شهر نیویورک، بار دیگر به این شهر بازگشته است.
۲۱:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


سی ان بی سی: انفجار منهتن ترس و اضطراب را به نیویورک برگردانده است

ترس و اضطراب در پی انفجار در شهر نیویورک، بار دیگر به این شهر بازگشته است.
۲۱:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


سی ان بی سی: انفجار منهتن ترس و اضطراب را به نیویورک برگردانده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author