سیدجلال حسینی:کی گفته پرسپولیس افت کرده؟

سیدجلال حسینی:کی گفته پرسپولیس افت کرده؟
کاپیتان پرسپولیس معتقد است اگر پرسپولیس افت کرده پس چطور در صدر جدول قرار دارد؟

سیدجلال حسینی:کی گفته پرسپولیس افت کرده؟

کاپیتان پرسپولیس معتقد است اگر پرسپولیس افت کرده پس چطور در صدر جدول قرار دارد؟
سیدجلال حسینی:کی گفته پرسپولیس افت کرده؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author