سکانس پایانی فیلم هندی مهدی طارمی/برایش تیتر می زنند حماسه ساز دربی قرمز ماند!

سکانس پایانی فیلم هندی مهدی طارمی/برایش تیتر می زنند حماسه ساز دربی قرمز ماند!
بعد از کلی حرف و حدیث و گمانه زنی ، خبر خوش برای پرسپولیسی ها ، خبر ماندن مهدی طارمی است.

سکانس پایانی فیلم هندی مهدی طارمی/برایش تیتر می زنند حماسه ساز دربی قرمز ماند!

بعد از کلی حرف و حدیث و گمانه زنی ، خبر خوش برای پرسپولیسی ها ، خبر ماندن مهدی طارمی است.
سکانس پایانی فیلم هندی مهدی طارمی/برایش تیتر می زنند حماسه ساز دربی قرمز ماند!

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author