سوریه به افغانستان دوم تبدیل نمی شود

سوریه به افغانستان دوم تبدیل نمی شود
شبکه المیادین به نقل از شورای امنیت ملی روسیه نوشت: سوریه هرگز به افغانستان دوم تبدیل نخواهد شد.
۱۶:۵۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


سوریه به افغانستان دوم تبدیل نمی شود

شبکه المیادین به نقل از شورای امنیت ملی روسیه نوشت: سوریه هرگز به افغانستان دوم تبدیل نخواهد شد.
۱۶:۵۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


سوریه به افغانستان دوم تبدیل نمی شود

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author