سنای برزیل استیضاح بانوی آهنین را تصویب کرد

سنای برزیل استیضاح بانوی آهنین را تصویب کرد
مجلس سنای برزیل با اکثریت آراء با برگزاری جلسه استیضاح رئیس جمهوری تعلیقی این کشور موافقت کرد.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


سنای برزیل استیضاح بانوی آهنین را تصویب کرد

مجلس سنای برزیل با اکثریت آراء با برگزاری جلسه استیضاح رئیس جمهوری تعلیقی این کشور موافقت کرد.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


سنای برزیل استیضاح بانوی آهنین را تصویب کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author