سلطان شمع ۷۰ سالگی را فوت کرد

سلطان شمع ۷۰ سالگی را فوت کرد
علی پروین امروز وارد هشتمین دهه زندگی‌اش شد.

سلطان شمع ۷۰ سالگی را فوت کرد

علی پروین امروز وارد هشتمین دهه زندگی‌اش شد.
سلطان شمع ۷۰ سالگی را فوت کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author