سرهنگ علیفر عمدا به دابسمش‌سازها سوژه می‌دهد؟

سرهنگ علیفر عمدا به دابسمش‌سازها سوژه می‌دهد؟
سرهنگ علیفر در مسابقه استقلال و گسترش فولاد گزارش جالبی انجام داد.

سرهنگ علیفر عمدا به دابسمش‌سازها سوژه می‌دهد؟

سرهنگ علیفر در مسابقه استقلال و گسترش فولاد گزارش جالبی انجام داد.
سرهنگ علیفر عمدا به دابسمش‌سازها سوژه می‌دهد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author