سرمربی مس رفسنجان برکنار شد

سرمربی مس رفسنجان برکنار شد
سرمربی مس رفسنجان به خاطر کسب نتایج ضعیف از کار برکنار شد.

سرمربی مس رفسنجان برکنار شد

سرمربی مس رفسنجان به خاطر کسب نتایج ضعیف از کار برکنار شد.
سرمربی مس رفسنجان برکنار شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author