سرمربی عمان: ایران مستحق صدرنشینی است

سرمربی عمان: ایران مستحق صدرنشینی است
ایسنا نوشت: خوان رامون لوپز کارو می گوید بازیکنانش تلاش خودشان را در زمین کرده اند اما ایران تیم قوی تری بوده است.

سرمربی عمان: ایران مستحق صدرنشینی است

ایسنا نوشت: خوان رامون لوپز کارو می گوید بازیکنانش تلاش خودشان را در زمین کرده اند اما ایران تیم قوی تری بوده است.
سرمربی عمان: ایران مستحق صدرنشینی است

استخدام

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author