سرمربی ایرلند: می توانیم فرانسه را شکست دهیم

سرمربی ایرلند: می توانیم فرانسه را شکست دهیم
سرمربی ایرلند نسبت به دیدار حساس تیمش مقابل فرانسه خوشبین است.

سرمربی ایرلند: می توانیم فرانسه را شکست دهیم

سرمربی ایرلند نسبت به دیدار حساس تیمش مقابل فرانسه خوشبین است.
سرمربی ایرلند: می توانیم فرانسه را شکست دهیم

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author