سردار آزمون: این گل ها تقدیم به مادرم/ امکانات فوتبال ایران دروغ 13 است!

سردار آزمون: این گل ها تقدیم به مادرم/ امکانات فوتبال ایران دروغ 13 است!
ایسنا نوشت: زننده دو گل دیدار با عمان با تاکید بر حمایت از فوتبال ملی گفت: این گل ها را به واسطه روز مادر به مادرم تقدیم می کنم.

سردار آزمون: این گل ها تقدیم به مادرم/ امکانات فوتبال ایران دروغ 13 است!

ایسنا نوشت: زننده دو گل دیدار با عمان با تاکید بر حمایت از فوتبال ملی گفت: این گل ها را به واسطه روز مادر به مادرم تقدیم می کنم.
سردار آزمون: این گل ها تقدیم به مادرم/ امکانات فوتبال ایران دروغ 13 است!

گوشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author