سرانجام گوچی درباره شایعه قرمز شدنش حرف زد!

سرانجام گوچی درباره شایعه قرمز شدنش حرف زد!
مهاجم تیم ملی نقل و قول های اخیر از او درباره پرسپولیس را رد می کند.

سرانجام گوچی درباره شایعه قرمز شدنش حرف زد!

مهاجم تیم ملی نقل و قول های اخیر از او درباره پرسپولیس را رد می کند.
سرانجام گوچی درباره شایعه قرمز شدنش حرف زد!

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author