ستاره بلژیکی تاثیرگذارتر از سرخیو آگوئرو/ پپ چگونه جای خالی دی‌بروین را پر می‌کند؟

ستاره بلژیکی تاثیرگذارتر از سرخیو آگوئرو/ پپ چگونه جای خالی دی‌بروین را پر می‌کند؟
پپ گواردیولا علیرغم اینکه توانست محرومیت سه جلسه ای آگوئرو را با مشکلات کمی از سر بگذراند، اما باید ترفندی برای غیبت تاثیرگذار دی بروین بیندیشد.

ستاره بلژیکی تاثیرگذارتر از سرخیو آگوئرو/ پپ چگونه جای خالی دی‌بروین را پر می‌کند؟

پپ گواردیولا علیرغم اینکه توانست محرومیت سه جلسه ای آگوئرو را با مشکلات کمی از سر بگذراند، اما باید ترفندی برای غیبت تاثیرگذار دی بروین بیندیشد.
ستاره بلژیکی تاثیرگذارتر از سرخیو آگوئرو/ پپ چگونه جای خالی دی‌بروین را پر می‌کند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author