ستاره بارسلونا از تصادف جان سالم به دربرد

ستاره بارسلونا از تصادف جان سالم به دربرد
مهاجم بارسلونا از یک تصادف رانندگی جان سالم به در برد.

ستاره بارسلونا از تصادف جان سالم به دربرد

مهاجم بارسلونا از یک تصادف رانندگی جان سالم به در برد.
ستاره بارسلونا از تصادف جان سالم به دربرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author