ستاره استقلالی قراردادش فسخ شود، به الجیش می رود؟

ستاره استقلالی قراردادش فسخ شود، به الجیش می رود؟
مجتبی جباری با پیشنهاد جدی باشگاه الجیش روبرو شده.

ستاره استقلالی قراردادش فسخ شود، به الجیش می رود؟

مجتبی جباری با پیشنهاد جدی باشگاه الجیش روبرو شده.
ستاره استقلالی قراردادش فسخ شود، به الجیش می رود؟

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author