ساکت به تمرین تیم ملی رفت

ساکت به تمرین تیم ملی رفت
مدیر تیم ملی به شایعه اختلافش با سرمربی این تیم پایان داد.

ساکت به تمرین تیم ملی رفت

مدیر تیم ملی به شایعه اختلافش با سرمربی این تیم پایان داد.
ساکت به تمرین تیم ملی رفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author