سانحه مرگبار گلبادنژاد از نگاه قادر میزبانی

سانحه مرگبار گلبادنژاد از نگاه قادر میزبانی
قادر میزبانی، قهرمان دوچرخه‌سواری کشورمان از اتفاق تلخ پارالمپیک برای بهمن گلبادنژاد می‌گوید

سانحه مرگبار گلبادنژاد از نگاه قادر میزبانی

قادر میزبانی، قهرمان دوچرخه‌سواری کشورمان از اتفاق تلخ پارالمپیک برای بهمن گلبادنژاد می‌گوید
سانحه مرگبار گلبادنژاد از نگاه قادر میزبانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author