سارکوزی: حل بحران در گروه بهبود روابط غرب با روسیه است

سارکوزی: حل بحران در گروه بهبود روابط غرب با روسیه است
نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه گفت: غرب اگر به دنبال حل مسئله سوریه است باید روابط خود را با روسیه بهبود دهد.
۱۱:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


سارکوزی: حل بحران در گروه بهبود روابط غرب با روسیه است

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه گفت: غرب اگر به دنبال حل مسئله سوریه است باید روابط خود را با روسیه بهبود دهد.
۱۱:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


سارکوزی: حل بحران در گروه بهبود روابط غرب با روسیه است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author