زیدان و رونالدو اینگونه شایعات را پایان دادند

زیدان و رونالدو اینگونه شایعات را پایان دادند
رونالدو شادی گل خودش را با زیدان جشن گرفت.

زیدان و رونالدو اینگونه شایعات را پایان دادند

رونالدو شادی گل خودش را با زیدان جشن گرفت.
زیدان و رونالدو اینگونه شایعات را پایان دادند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author