زیدان: خوشحالم شکست نخوردیم

زیدان: خوشحالم شکست نخوردیم
زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید مدعی شد که از اینکه تیمش مقابل لژیا شکست نخورده خوشحال است.

زیدان: خوشحالم شکست نخوردیم

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید مدعی شد که از اینکه تیمش مقابل لژیا شکست نخورده خوشحال است.
زیدان: خوشحالم شکست نخوردیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author