زهیوی: این بازی برگشت به تیم ملی است

زهیوی: این بازی برگشت به تیم ملی است
رحیم زهیوی می گوید اینکه کی روش بازی تیمشان برابر پیکان را می بیند انگیزه اش را فوق العاده می کند.

زهیوی: این بازی برگشت به تیم ملی است

رحیم زهیوی می گوید اینکه کی روش بازی تیمشان برابر پیکان را می بیند انگیزه اش را فوق العاده می کند.
زهیوی: این بازی برگشت به تیم ملی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author