زمان خداحافظی رحمتی را بوفون تعیین می کند!

زمان خداحافظی رحمتی را بوفون تعیین می کند!
بابازاده مربی دروازه بان های استقلال جمله جالبی درباره خداحافظی رحمتی گفته است.

زمان خداحافظی رحمتی را بوفون تعیین می کند!

بابازاده مربی دروازه بان های استقلال جمله جالبی درباره خداحافظی رحمتی گفته است.
زمان خداحافظی رحمتی را بوفون تعیین می کند!

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author