زمان آن رسیده که جامعه جهانی هذیان گویی صهیونیست ها را متوقف کند

زمان آن رسیده که جامعه جهانی هذیان گویی صهیونیست ها را متوقف کند
پارلمان عربی رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای دستورات دینی نژادپرستانه خاخام های افراطی ضد فلسطینیان دانست.
۱۰:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


زمان آن رسیده که جامعه جهانی هذیان گویی صهیونیست ها را متوقف کند

پارلمان عربی رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای دستورات دینی نژادپرستانه خاخام های افراطی ضد فلسطینیان دانست.
۱۰:۲۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


زمان آن رسیده که جامعه جهانی هذیان گویی صهیونیست ها را متوقف کند

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author