رویانیان رئیس هیأت مدیره سیاه جامگان شد

رویانیان رئیس هیأت مدیره سیاه جامگان شد
مدیرعامل اسبق پرسپولیس به عنوان رئیس هیأت مدیره باشگاه سیاه جامگان منصوب شد.

رویانیان رئیس هیأت مدیره سیاه جامگان شد

مدیرعامل اسبق پرسپولیس به عنوان رئیس هیأت مدیره باشگاه سیاه جامگان منصوب شد.
رویانیان رئیس هیأت مدیره سیاه جامگان شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author